Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

SIEDZIBA SEKCJI: budynek Urzędu Gminy Mogilany, II piętro, pokój 05B

PRACOWNICY SEKCJI :

świadczenia rodzinne:

                         mgr Sabina Front - starszy inspektor

                         Angelika Lalewicz - starszy inspektor

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

                                  Beata Poznańska — Gawor - starszy inspektor

świadczenia wychowawcze:

mgr Weronika Grońska – Holewa - inspektor
mgr Magdalena Stefanik – starszy referent


ZADANIA SEKCJI:

 • Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, tj.:
  • zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu:
   • urodzenia dziecka
   • samotnego wychowywania dziecka
   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
   • rozpoczęcia roku szkolnego
   • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • świadczeń opiekuńczych
  • świadczeń rodzicielskich
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych 500+
 • Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Ustalanie prawa do jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Prowadzenie postępowań względem dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Realizacja wypłat zasiłków dla opiekuna
 • Wydawanie zaświadczeń o dochodzie do programu Czyste powietrze

 
Druki do pobrania:
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi realizowanymi na terenie Gminy Mogilany są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
 4. świadczenie rodzicielskie

Wnioski o świadczenia rodzinne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Na terenie Gminy Mogilany obsługę świadczeń rodzinnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (budynek Urzędu Gminy Mogilany, II piętro, pokój 05B)

Wysokości świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny 95,00 zł Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135,00 zł Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka 1.000,00 zł Jednorazowy dodatek
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł

Nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
110,00 zł Na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia.
rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł Jednorazowy dodatek
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 69,00 zł W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie nauki odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
113,00 zł Związku z zamieszkaniem w miejscowości w której jest siedziba szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie nauki odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Inne świadczenia

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 1.000,00 zł Jednorazowe świadczenie
Zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł Począwszy od listopada 2019 r. kwota dodatku ulega zwiększeniu i wynosić będzie 215,84 zł
Świadczenie pielęgnacyjne 1.971,00 zł Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie rodzicielskie

1.000,00 zł

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI

 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:
· rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
· opiekunowi faktycznemu dziecka
· osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
· 18 roku życia lub
· nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
· 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 31 października, czyli do ostatniego dnia bieżącego okresu zasiłkowego.
Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 12
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
· dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
· dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
· osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
· pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
· osobie samotnie wychowującej dziecko, nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz drugiego rodzica, chyba że:
rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
· członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku wnioskodawców będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także w przypadku osób, które przysposobiły dziecko
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzinie przysługuje maksymalnie jeden dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
Dodatek nie przysługuje, jeżeli:
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego; korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje maksymalnie na dwoje dzieci w rodzinie
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawnościpowyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
Dodatek przysługuje w związku z:
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do
czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
 
O ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić osoba niepełnosprawna albo w przypadku jej niepełnoletności lub ubezwłasnowolnienia opiekun ustawowy lub prawny. Jeżeli niepełnosprawność nie pozwala osobie pełnoletniej na osobiste stawienie się i załatwienie formalności wniosek może złożyć w jej imieniu inna pełnoletnia osoba mająca pisemne upoważnienie.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
· niepełnosprawnemu dziecku
· osobie powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności
· osobie powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia
· osobie która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
· osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
· osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
· jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
· matce albo ojcu,
· opiekunowi faktycznemu dziecka,
· osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
· innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
· rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
· nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
· nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
W przypadku, gdy o świadczenia ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
· rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
· małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie:
· osoba sprawująca opiekę:
o ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
o ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
· osoba wymagająca opieki:
o pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
o została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
· na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
· członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
· na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo zasiłku dla opiekuna
· na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
· nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
· rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 31 października, czyli do ostatniego dnia bieżącego okresu zasiłkowego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku, gdy o świadczenia ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
· rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
· małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
 
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
matce albo ojcu dzieckaopiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;śmierci matki dziecka;porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
porodu objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktycznemu dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych); osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; matce lub ojcu przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
 
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu
Terminy składania wniosków na kolejny okres zasiłkowy, terminy ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz terminy wypłat:
· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Świadczenia rodzinne (z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) podlegają unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
 
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Na terenie Gminy Mogilany obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (budynek Urzędu Gminy Mogilany, II piętro, pokój 05B)
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 30 września, czyli do ostatniego dnia bieżącego okresu zasiłkowego.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
· braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
· braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko:
· 18 roku życia
· jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia,
· w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli:
· osoba ma zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego
· egzekucja zasadzonych świadczeń alimentacyjnych okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
· została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
· zawarła związek małżeński
· jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy:
· Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA Z CIĘŻKIM I NIEODWRACALNYM UPOSLEDZENIEM ALBO NIEULECZALNA CHOROBA ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860 z późn. zm.) przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł (bez weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny)
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia musi zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Podstawowym warunkiem uprawniającym do złożenia wniosku jest posiadanie:
zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia dziecka albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko).
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić:
matka, ojciec, opiekun prawny albo,opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wnioski o świadczenia wychowawcze składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Na terenie Gminy Mogilany obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (budynek Urzędu Gminy Mogilany, II piętro, pokój 05B). W sierpniu 2019 r. wnioski składane papierowo będą przyjmowane na Sali Narad (tj. na I piętrze budynku Urzędu Gminy Mogilany).

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w sprawach z wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do 31 maja 2021 r. (nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej).

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych
o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują
z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych
w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje tym osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

- opiekunowi faktycznemu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego

- opiekunowi prawnemu dziecka

- dyrektorowi domu pomocy społecznej;

W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby (o których mowa powyżej) uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego;

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje brak kryterium dochodowego, co oznacza że świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
Przyznanie świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica;

Od 1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać szczególny, 3-miesięczny termin (liczony od dnia urodzenia dziecka), na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Dzięki temu, rodzice którzy złożą wniosek o świadczenie w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, dostaną wyrównanie świadczenia począwszy od dnia narodzin.

Szczególny, 3-miesięczny termin obowiązywać również będzie w przypadku zgonu jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Pozwoli to na zachowanie ciągłości przyznania świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców. Wystarczy wówczas, aby w ciągu 3 miesięcy od zaistniałego zdarzenia, drugi rodzic złożył wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko. Dzięki temu prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od dnia śmierci rodzica, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia następnego miesiąca, po którym zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

-dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

-dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

-pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

-członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia wychowawcze podlegają unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

 Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze obowiązujący od 1 lipca 2019 r.:

NOWY WZÓR WNIOSKU


Wydawanie zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców

programu „Czyste Powietrze”

Organ wydający zaświadczenie:


Wójt Gminy Mogilany działający poprzez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach
32-031 Mogilany, ul. Rynek 2

Godziny pracy Ośrodka

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7.00 do 15.00


Numer telefonu:
12 270-10-25

12 270-14-88

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”;
 2. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych wprzedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku lub w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku; (oświadczenie stanowi integralną część wniosku – część III);
 3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzednim (oświadczenie stanowi integralną część wniosku – część IV);
 4. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku poprzedniego z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku
 1. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
 
Sposób załatwienia sprawy:
 • Weryfikacja kompletności złożonego wniosku;
 • Ustalenie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na podstawie dochodów osiągniętych w:
 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
 • W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez GOPS informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
 
Opłaty: Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,

Zgodnie art. 24a ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych organ ma prawo wezwać stronę do uzupełnienia wniosku w terminie od 14 do 30 dni od dnia odebrania wezwania. Nieuzupełniony w terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Termin wydania zaświadczenia może ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na dokumentację z organów skarbowych i emerytalno -rentowych

Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna:
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska art. 411 ust. 10g-10s (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
dodatkowe informacje: Podstawowe Informacje dotyczące wydania zaświadczenia o dochodach dla wnioskodawców programu „Czyste powietrze” 2.0 : link:    http://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: