Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Jak zostać przedsiębiorcą

Zarejestrować działalność może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.

CEIDG OSTRZEc5bbENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek możesz wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi cię krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli składasz wniosek on-line możesz to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Jeżeli zamierzasz częściej korzystać z portalu CEIDG możesz również założyć konto przechowujące twoje podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto możesz założyć w sekcji Logowanie. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.
Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 1. osobiście albo
 2. wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularzCEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:

 • firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.


Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14,03.15-17.
Do wniosku o wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD) oraz druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa). Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.


Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

 1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. głoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.


Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli przedsiębiorca nie pamięta swojego NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5/W w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP. 

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,(tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
 • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R. Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Opłatę tą można dokonać w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto Urzędu.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Uwaga: druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.

Częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania

w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 251 poz.1885 z późn. zm.)

 

DZIAŁALNOŚCI KTÓRE NIE POWINNY BYĆ WPISYWANE DO EWIDENCJI

0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

0112Z Uprawa ryżu

0114Z Uprawa trzciny cukrowej

0115Z Uprawa tytoniu

0116Z Uprawa roślin włóknistych

0122Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

0123Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

0126Z Uprawa drzew oleistych

0127Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

0128Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych

             do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego

0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

0143Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

0144Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

0145Z Chów i hodowla owiec i kóz

0146Z Chów i hodowla świń

0147Z Chów i hodowla drobiu

0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

6411Z Działalność banku centralnego

6420Z Działalność holdingów finansowych

6430Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

6511Z Ubezpieczenia na Życie

6520Z Reasekuracja

6530Z Fundusze emerytalne

6611Z Zarządzanie rynkami finansowymi

7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów

           finansowych

8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą  

             oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

8413Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

8421Z Sprawy zagraniczne

8422Z Obrona narodowa

8423Z Wymiar sprawiedliwości

8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

8425Z Ochrona przeciwpożarowa

8430Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

8542A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

8542B Szkoły wyższe

9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

9412Z Działalność organizacji profesjonalnych

9420Z Działalność związków zawodowych

9491Z Działalność organizacji religijnych

9492Z Działalność organizacji politycznych

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

9700Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

9810Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

9820Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

9900Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: