Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Opłaty lokalne

 

Podatki

Opłata za wode i ścieki

Nowe ceny wody i ścieków w 2017 roku 

Urząd Gminy Mogilany informuje, że Rada Gminy Mogilany uchwałą nr XXIV/205/2016, z dnia 24 listopada 2016 r. zatwierdziła taryfy na 2017 r. za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, na terenie Gminy Mogilany. Ceny wody i ścieków (brutto, zawierające 8% VAT), obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przedstawiamy w poniższej tabeli:

  cena wody
  brutto   
cena ścieków
  brutto   

opłata abonamentowa
brutto

zł/m3 zł/m3 zł/miesiąc
gospodarstwa domowe 4,49 4,67 3,24
przedsiębiorcy 4,76 4,67 3,24

Charakterystyka wodociągu i kanalizacji sanitarnej

Gmina Mogilany zaopatrywana jest w wodę przy pomocy sieci rozdzielczej wodociągu gminnego. Każda wieś na przeważającej części jest zwodociągowana. Gmina nie posiada własnych ujęć wody ani stacji uzdatniania – woda do rurociągu dostarczana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Wodociąg zasilany ze ZWiK Skawina zaopatruje następujące wsie: Buków, część Brzyczyny, Chorowice, Gaj, Konary, Kulerzów,  część Lusiny, część Libertowa, Mogilany i Włosań. Wodociąg zasilany z MPWiK Kraków zaopatruje następujące wsie: część Brzyczyny, część Lusiny i część Libertowa. 

Obecnie w Gminie Mogilany funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: we Włosani oraz w Lusinie. Docelowo, po wykonaniu kanalizacji, oczyszczalnia we Włosani przyjmować będzie ścieki z południowej i wschodniej części Mogilan, z Włosani oraz z południowej części Konar. Do oczyszczalni w Lusinie ścieki obecnie doprowadzone są kolektorem kanalizacyjnym z północnej i centralnej części Libertowa i części Lusiny.
Docelowo, po rozbudowie i wykonaniu kanalizacji, oczyszczalnia w Lusinie przyjmować będzie ścieki z pozostałej części Libertowa i Lusiny, z Gaja oraz północnej części Konar.

Zobacz: "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilany"

Zmiana w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilany z dnia 26.04.2007 r.
Zmiana w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilany z dnia 29.12.2009 r.

Opłata planistyczna

Urząd Gminy Mogilany uprzejmie informuje, że na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest ustawowo do pobierania jednorazowej opłaty planistycznej będącej wynikiem wzrostu wartości nieruchomości powstałej w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianę.
Wójt Gminy musi pobierać jednorazową opłatę planistyczną w przypadku gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomośćw drodze czynności cywilnoprawnej - aktem notarialnym (przeniesienie prawa własności) przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan lub jego zmiana stały się obowiązujące. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Pobór opłaty planistycznej jest obowiązkiem organu, od którego ustawodawca nie przewidział wyjątku, podobnie jak nie przewidział możliwości zmniejszenia wysokości opłaty, rozłożenia na raty czy też umorzenia. Obecnie Rada Gminy Mogilany uchwaliła w niżej wymienionych uchwałach opłaty planistyczne w wysokości 10%.

Procedura naliczania przedmiotowych opłat jest następująca:

  1. Wykonanie elaboratu szacunkowego, który wykaże wartość nieruchomości przed dokonaną zmianą w planie zagospodarowania oraz wartość nieruchomości po przekwalifikowaniu. Wysokość opłaty oblicza się jako 10% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości po zmianie w miejscowym planie a jej wartością przed zmianą.
  2. Wydanie decyzji administracyjnej określającej wysokość naliczanej opłaty planistycznej.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: