Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

POMOCY W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH UDZIELAJĄ PRACOWNICY SOCJALNI :

1. Pracownik socjalny - Elżbieta Poźniak
2. Pracownik socjalny - Agnieszka Zając
3. Starszy pracownik socjalny - Marta Sajdak
4. Starszy pracownik socjalny - Emilia Szafrańska
5. Pracownik socjalny - Monika Skórzak
6. Pracownik socjalny - Krzysztof Banasik

DRUKI DO POBRANIA:


- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pow. 16 r.ż.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pon. 16 r.ż.
 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ świadczy pomoc w oparciu o Ustawę z dnia z 12 marca 2004 r. /Tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz 1508 z poźn. zm..
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32 - 031 Mogilany, Rynek 2
 
Kierownik:  Krzysztof Pierożek
 
Zastępca Kierownika Katarzyna Ożóg
 
Kontakt:   12 270 10 25, 12 270 14 88, 12 270 14 86
                  faks : 12 270 10 25
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek - piątek: 7:00 – 15:00
 
W okresie epidemii pracownicy socjalni są dostępni dla mieszkańców i podopiecznych pod telefonem nr 12 270 10 25 wew. 3 w dniach :
- poniedziałek w godzinach : 8-19.00
- wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach : 7.00-19.00
z przerwą techniczną od godziny 12.30 do 13.15.
 
Informujemy również, że dla mieszkańców gminy Mogilany prowadzone jest wsparcie psychologiczne - dyżury telefoniczne pod numerem telefonu 518 912 162 w dniach :
- poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16.00-20.00
- wtorek, czwartek w godzinach 9.00-13.00.
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr VII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Mogilanach z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach jest zawarta w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mogilany.

WPROWADZENIE
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  b. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
KRYTERIUM  DOCHODOWE
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”.
Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:
 
 1.  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
 
 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1.    przychodu;
2.    kosztów uzyskania przychodu;
3.    różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4.    dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach;
5.    odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6.    należnego podatku;
7.    odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
 
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1.    kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2.    kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
 
Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
 
Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
 
Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.  Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.
 
ŚWIADCZENIA  Z  POMOCY  SPOŁECZNEJ
 
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
 
1. świadczenia pieniężne:
a.    zasiłek stały,
b.    zasiłek okresowy,
c.    zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d.    zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e.    pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
f.    świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
g.    wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 
2. świadczenia niepieniężne:
a.    praca socjalna,
b.    bilet kredytowany,
c.    składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d.    składki na ubezpieczenia społeczne,
e.    pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f.    sprawienie pogrzebu,
g.    poradnictwo specjalistyczne,
h.    interwencja kryzysowa,
i.    schronienie,
j.    posiłek,
k.    niezbędne ubranie,
l.    usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m.    specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n.    mieszkanie chronione,
o.    pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p.    pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane:
1.    Do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
2.    Niezwłocznie  poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
 
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:
 
1.    odmowa zawarcia  kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
2.    nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
3.    nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną,
4.    marnotrawienie przyznanych świadczeń,
 
będą stanowić podstawę do  odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
 
KLAUZULA  INFORMACYJNA   RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów GOPS w Mogilanach jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  możliwy jest za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Mogilany, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe Klientów GOPS mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych  w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  ma prawo żądać od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  – warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
     w  Mogilanach  i wynika z przepisów prawa,
  – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy   
     Społecznej w Mogilanach.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: