Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32 - 031 Mogilany, Rynek 2
 
Kierownik: Krzysztof Pierożek
Zastępca Kierownika Katarzyna Ożóg
 
Kontakt:   12 270 10 25, 12 270 14 88, 12 270 14 86
               faks : 12 270 10 25
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek - piątek: 7:00 – 15:00

Informujemy również, że dla mieszkańców Gminy Mogilany prowadzone jest wsparcie psychologiczne pod nowym nr telefonem 533 347 728 :

- Umawianie wizyt bezpośrednio z psychologiem :

Poniedziałek – czwartek w godz. : 9-16

- Darmowa konsultacja telefoniczna :

Poniedziałek w godz. : 8-16

Środa w godz. : 17-20

Czwartek w godz. : 9-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr VII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Mogilanach z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach jest zawarta w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mogilany.

WPROWADZENIE
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

ZASADY OGÓLNE

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy     z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń,  ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Tryb udzielania pomocy społecznej

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów: 

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:
 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego   w miejscu zamieszkania klienta
 • wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy

3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną

4. Realizacja przyznanych świadczeń

Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Krakowa, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu  zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących  zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie  wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające   z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego,w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą  się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się   o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka).

Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej,  z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.

Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej   strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje  o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są  bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.

Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w terminach określonych w decyzji administracyjnej w formie przelewu na konto osobiste w indywidulanych sytuacjach przekazem pocztowym lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Mogilanach.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mogilanach są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

Odwołania od decyzji GOPS

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji GOPS-u w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

FORMY POMOCY

Świadczenia pieniężne

 • zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn.zm.) osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, samotnie gospodarującej albo pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Uprawnienie do zasiłku stałego ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania, zgromadzonej dokumentacji potwierdzającej sytuację rodzinną, majątkową, zdrowotną oraz na podstawie wywiadów środowiskowych u najbliższych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, osoba oczekująca na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy ma prawo złożyć w ośrodku pomocy społecznej, wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy.

Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ośrodek ustali, że osoba:

 • spełnia warunki do przyznania zasiłku stałego wynikające z art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy o pomocy społecznej z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy - zawiesza postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy. W okresie zawieszenia postępowania osoba otrzymywać będzie świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu (bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie).
 • nie spełnia któregokolwiek z warunków do przyznania zasiłku stałego określonych w art. 37 ust. 1 lub 4 (tj. jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od kryterium dochodowego w pomocy społecznej, ma prawo do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna), z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy - gdyż dopiero ubiega się o wydanie stosownego orzeczenia – odmawia przyznania zasiłku stałego. 

Jeśli po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały, złoży orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w terminie:

 • do 60 dni od jego otrzymania - zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się wstecz od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia,
 • po upływie 60 dni od jego otrzymania - zawieszone postępowanie podejmuje się,a prawo do zasiłku stałego ustala się od miesiąca, w którym orzeczenie zostało dostarczone.

W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia  ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

 • zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i skierowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności: na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków   leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • zasiłek celowy w sytuacji klęski żywiołowej lub ekologicznej

Zasiłek celowy z tyt. klęski żywiołowej lub ekologicznej jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, jednocześnie pomimo wykorzystania własnych środków i możliwości, nie są w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej). Zasady zwrotu określa Uchwała nr XX/168/2004 Rady Gminy Mogilany z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przyznawania oraz zasad zwrotu udzielanej pomocy w formie zasiłku celowego lub wydatków na pomoc rzeczową.

 • pomoc udzielana cudzoziemcom

Cudzoziemcom, przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia lub zezwolenia (art. 170 i art.176 ustawy o cudzoziemcach) może być przyznawana pomoc w formie zasiłku celowego, a także w formie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania.

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanie przez sąd

Świadczenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd, opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenia niepieniężne

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna udzielana jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Udzielana jest również rodzinom i osobom nie korzystającym ze świadczeń pomocy  społecznej. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być świadczona także na rzecz społeczności lokalnej w celu zapewnienia  współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom samotnym, bezdomnym z terenu Gminy Mogilany oraz osobom zmarłym na terenie Gminy Mogilany, którym rodzina nie jest w stanie zorganizować pochówku lub rodziny nie ma. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę Mogilany zgodnie z wyznaniem zmarłego.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne przysługuje osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w  rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bez względu na posiadany dochód.

ZAPEWNIENIE POSIŁKU 

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków.

Wskazana pomoc realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące, w szczególności, zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym   i niepełnosprawnym

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom jeżeli:

 1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie.
 2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 1051,50 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom w miejscu zamieszkania i polegają na pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej i pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, na zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym oraz  w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Zasady odpłatności określa UCHWAŁA NR XXV/224/2016RADY GMINY MOGILANY z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze   w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych
powyżej 100%-120% 3%
powyżej 120%-130% 5%
powyżej 130%-150% 10%
powyżej 150%-175% 20%
powyżej 175%-200% 30%
powyżej 200%-225% 40%
powyżej 225%-250% 50%
powyżej 250%-300% 60%
powyżej 300%-350% 80%
powyżej 350% 100% kosztu godziny usług (usługi przysługują tylko osobom samotnym)

Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższa tabelą:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych
powyżej 100% do 120% 3% kosztu godziny usług
powyżej 120% do 130% 7% kosztu godziny usług
powyżej 130% do 150% 10% kosztu godziny usług
powyżej 150% do 175% 30% kosztu godziny usług
powyżej 175% do 200% 40% kosztu godziny usług
powyżej 200% do 225% 60% kosztu godziny usług
powyżej 225% do 250% 70% kosztu godziny usług
powyżej 250% do 300% 80% kosztu godziny usług
powyżej 300% do 350% 90% kosztu godziny usług
powyżej 350% pomoc w formie usług opiekuńczych nie przysługuje

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom pomocy społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić w formie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania przez rodzinę i Gminę Mogilany.

Pobyt w  domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w domu w wysokości nie wyższej niż 70% swojego dochodu.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy,   z dochodów dziecka, 
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

ZASIŁEK CELOWY W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

Bilet kredytowany jest rodzajem zasiłku celowego w formie niepieniężnej. Może być przyznany osobom bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. Bilet kredytowany jest świadczeniem, którego wydanie nie wymaga decyzji administracyjnej. Jednak w przypadku odmowy przyznania biletu kredytowanego ustawa wymaga wydania decyzji administracyjnej, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE

Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Przedmioty są udostępniane na podstawie umowy użyczenia. Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.  Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

W sprawach pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia gmina współdziała z powiatowym urzędem pracy.

OPŁACANIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane jest za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od kwoty kryterium dochodowego w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie ma ubezpieczenia z innych tytułów oraz nie pobiera emerytury lub renty.

OPŁACANIE SKŁADKI  NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, osobie pobierającej zasiłek stały, osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacanie składki jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

UDZIELENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU, NIEZBĘDNEGO UBRANIA

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona:

 • udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku i indywidualnych właściwości
 • pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić

pomoc w formie gorącego posiłku, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków.

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, może być przyznany pobyt  w mieszkaniu chronionym.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE WYDANEJ DECYZJI

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta (wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) przysługuje osobom innym niż ubezpieczone posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. 

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek:

 • osoby zainteresowanej (świadczeniobiorcy),
 • właściwego oddziału NFZ, 
 • w przypadku stanu nagłego - świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania, pobytu osoby zainteresowanej w celu ustalenia, czy dochód ww. mieści się w kryterium dochodowym oraz czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową tej osoby. Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Narodowy Fundusz Zdrowotny realizuje świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się ww. decyzją.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym  z innego tytułu. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni, może zostać wydana kolejna decyzja w tej sprawie.

KLAUZULA  INFORMACYJNA   RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów GOPS w Mogilanach jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  możliwy jest za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Mogilany, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe Klientów GOPS mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych  w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  ma prawo żądać od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  – warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
     w  Mogilanach  i wynika z przepisów prawa,
  – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy   
     Społecznej w Mogilanach.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: