Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Wywóz nieczystości ciekłych - lista przedsiebiorców

 
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych.
 
 
Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Clipper Sp z o.o.

02-273 Warszawa

ul. Muszkieterów 31

22- 868-45-92

2.

EKO- TRANS

Jerzy Kruk

30-698 Lusina,
ul. Nad Wilgą 18

12-270-31-80

3.

F.H.U. BOMI

Jania Monika

30-898 Kraków

ul. Zamłynie 30d

667-888-126

4.

Firma Handlowo Usługowa „J.B”

Barbara Jastrzębska

32-020 Wieliczka,

Sygneczów 113

12-451-88-00

5.

Firma Handlowo- Usługowa „OMEGA”

30-817 Kraków,
ul. Snycerska 16

12-653-93-61

6.

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych

Zdzisław Putek

30-432 Kraków

ul. Siarczana 24

12-266-69-01

7.

Usługi Asenizacyjne

Marek Mucha

32-050 Skawina

ul. Bukowska 3/31

503-959-204

8.

Usługi Transportowe i Asenizacja

Andrzej Figura

32-002 Węgrzce Wielkie

Kokotów 595

12-262-01-65

9.

Zakład Usług Asenizacyjnych

Usługi Transportowe

Jan Lesiak

30-611 Kraków

ul. Wysłouchów 15/54

12-654-15-65

10. WC SERWIS Sp z o.o. 41-808 Zabrze
ul. Szybowa 2
32- 278-45-31
11.

MTOILET sp. z o.o.

 

03-231 Warszawa

ul. Odlewnicza 5

800 000 800
 
12. TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 804 204 204
13.

TLC Rental Sp. z.o.o.

ul. Rodzinna 38 a, 05-806 Sokołów, Oddział Kraków, ul. Nad Serafą 49, 30-864 Kraków

668 910 288
14. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice

12 272-17-31
 
 

Harmonogram wywozu odpadów w gminie Mogilany na 2022 rok

 

Wywóz odpadów w poszczególnych miejscowościach:

 
 

Rejestr działalności regulowanej

Urząd Gminy w Mogilanach uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w ramach, których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Mogilany prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 
Zgodnie z art. 9 b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) . Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilany jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Mogilany. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Informacje o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
 
Przedsiębiorcy, w których w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca 2012 r. bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 ww. ustawy)
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określanej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cz. I. ust. 36 pkt. 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: „ Oświadczam, że:

- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli są kompletne i zgodne z prawdą;
- znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)”.
 
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres oraz imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obwiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
2. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 

Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

Drogi Mieszkańcu - przeterminowane leki przynieś do apteki!
 
{nomultithumb} id1197064
 
 
Uprzejmie informujemy, że w aptekach znajdujących się na ternie Gminy Mogilany zostały zamieszczone specjalne pojemniki, do których nieodpłatnie i w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony środowiska można wrzucać przeterminowane lekarstwa.
Można do nich wrzucać leki w postaci proszków, pastylek, drażetek, ampułek, kropli, syropów, maści, aerozoli oraz termometry.
Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i strzykawek.
 
Mile widziane jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !
 
O tym, że używanie przeterminowanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia, wiemy chyba wszyscy, jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych, przeterminowanych lekarstw do kosza, a stamtąd na składowiska odpadów, jest równie niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają szkodliwy wpływ na środowisko. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb i potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie. I jeszcze jedna ważna rzecz:
 
Nigdy NIE WRZUCAJ leków do toalety!

Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze
z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia,
że bakterie i wirusy uodparniają się na nie
i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Mogilany do rozsądnego pozbywania się przeterminowanych leków, właśnie poprzez wrzucanie ich do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Gminy Mogilany znajdują się trzy apteki, w których można się pozbyć przeterminowanych leków:
  • Apteka Vita ul. Rynek 4a, 32-031 Mogilany
  • Apteka Nowa Farmacja ul. Rynek 2A, 32-031 Mogilany
  • Apteka Rumianek Plus Sp. z o.o. Libertów, ul. Jana Pawła II 31, 30-444 Kraków

Dodatkowy pojemnik na przeterminowane leki znajduje się również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gaju, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany (pojemnik usytuowany jest w budynku biura PSZOK).

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: