Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOGILANY z dnia 8 czerwca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany

GARO.6720.3.2020

 

WÓJT GMINY MOGILANY

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOGILANY

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

 Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020r.293) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020r. poz 293) oraz Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr X/120/2019 z dnia 15 lipca 2019r.,

 

ogłaszam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 16 czerwca do 14 lipca 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany

(sala narad)

Rynek 2, Mogilany

w godzinach:

poniedziałek 13.00 – 16.00

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

 

 

Jednocześnie informuję, iż bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mogilany, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), telefonicznie pod numerem telefonu 12 444-52-52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekty w/w dokumentów zostaną również udostępnione do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany: www.mogilany.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mogilany: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,329983,2020.html.                  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach dokumentów rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. od godziny 15.30, w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany (sala narad, I piętro).

W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb dyskusji publicznej, mogą ulec zmianie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020r.293)oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020r. poz 293), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Mogilany, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (proszę o dołączenie mapy z zaznaczeniem działki), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r.

Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Równocześnie informuję, że:

- z dokumentacją projektów dokumentów, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mogilany w godzinach pracy Urzędu, wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mogilany, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), telefonicznie pod numerem telefonu 12 444-52-52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

-  uwagi będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Mogilany w terminie 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy Mogilany publikowanego na stronie BIP Urzędu Gminy Mogilany w zakładce zarządzenia.

 

 

 

                                                                      

Wójt Gminy Mogilany

mgr Piotr Piotrowski

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: