Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ARCHITEKTURA, GEODEZJA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Urząd Gminy Mogilany

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Kogo dotyczy

Wszystkich zainteresowanych, chcących uzyskać pozwolenie na budowę
na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek z określeniem planowanej inwestycji.
 2. 2 egzemplarze (w tym 1 oryginał) geodezyjnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie – w przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej obejmującej obszar w promieniu minimum 50 m od granic działki objętej wnioskiem.
 3. Graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
 4. Wszczęcie postępowania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 5. Wydanie decyzji następuje w ciągu 14 dni od daty uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień określonych w ustawie.
 6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.z 2012, poz. 647.) art. 59-64.
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (tekst jednolity z Dz.U. z 2013 r. Nr 267).
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
   (tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz.1282).
   1. Ewidencję Gruntów i Budynków dla Gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1, tel. 12 656 72 19.
   2. Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem niezbędnym projektantowi do wykonania projektu budowlanego, a także instytucjom do wydania warunków technicznych dostawy gazu, prądu, wody i kanalizacji.
   3. Decyzja wydawana jest dla terenów, które po 31 grudnia 2003r.
    nie posiadają obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Inne dokumenty wynikające z charakteru i funkcji   inwestycji określonej we wniosku.

Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,00 zł.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz.1282) opłacie skarbowej nie podlegają decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl

Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Inspektor Leszek Stefańczyk

II piętro, pok. 8A

tel. 12   270 11 91

Miejsce składania dokumentów

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM -wejście A, hol

Godziny pracy: poniedziałek: 7.00-16.30,

wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-13.30

Termin załatwienia sprawy

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 

Dodatkowe uwagi

 

Urząd Gminy Mogilany

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości nie posiadających numeru porządkowego zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
  (tekst jednolity z 2010r. DZ. U. 193, poz. 1287).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012r (Dz.U.2012.125 z dnia 02.02.2012r)

2. Kserokopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

3 . Kopia mapy zagospodarowania działki.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu GARO Marek Matoga

II piętro, pok. 7A (nowy budynek)

tel. 12   270 10 13 wew. 251

Miejsce składania dokumentów

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM -wejście A, hol

Godziny pracy: poniedziałek: 7.00-16.30,

wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-13.30

Termin załatwienia sprawy

14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Podstawa prawna

 

Dodatkowe uwagi

Brak.

 

Naliczanie opłaty planistycznej

Kogo dotyczy

Byłego właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Mogilany, który dokonał sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia, w którym plan lub jego zmiany stały się obowiązujące.

Wymagane dokumenty

 1. Akt notarialny sprzedaży nieruchomości.
 2. Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w terminie wg kolejności wpływów aktów notarialnych
  do tut. Urzędu od notariuszy.
 4. Wizja w terenie w celu oględzin nieruchomości, niezbędnych
  do sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Wójta Gminy Mogilany.

3. Operat szacunkowy, sporządzony do naliczenia opłaty planistycznej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Inspektor Sylwia Piwko

II piętro, pok. 10A

tel. 12   270 10 13 wew. 244

Miejsce składania dokumentów

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM -wejście A, hol

Godziny pracy: poniedziałek: 7.00-16.30,

wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-13.30

Termin załatwienia sprawy

Decyzja w terminie 2 miesiąca od daty wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) art. 36 ust.4,
art.37 ust.1, 6.

Dodatkowe uwagi

Postępowanie administracyjne wszczynane z urzędu.

Opłata planistyczna na terenie Gminy Mogilany wynosi 10 % wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do wartości jaką miała przed wejściem w życie planu.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: