Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ASPE W GMINIE MOGILANY

Gmina Mogilany realizuje przedsięwzięcie w ramach ogólnopolskiego projektu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż”, którego celem jest przygotowanie grupy Asystentów do pracy z dziećmi i młodzieżą. W naszej gminie Asystentka wspiera ucznia szkoły podstawowej w Gaju.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Wysokość dofinansowania wynosi 29 077,30 zł.

 

aspe

obraz

 

 

 

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

Miejscowość Buków, liczy ponad 800 mieszkańców, natomiast w tutejszej Szkole Podstawowej uczy się ponad 200 uczniów, do placówki uczęszczają nie tylko dzieci z Bukowa, ale także z sąsiadujących Chorowic oraz części Mogilan. W szkole, w której bardzo mocno rozwijane są dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. programy Erasmus), kulturalne i oparte na lokalnym dziedzictwie (dziecięcy zespół regionalny „Bukowioki”) jest potrzeba położenia nacisku na aktywność sportową na świeżym powietrzu i dostępność infrastruktury sportowej także poza godzinami lekcyjnymi. Buków nie posiada na swoim terenie klubu sportowego, ani piłkarskiego, ani też oferującego inne dyscypliny, tym bardziej potrzebna jest spełniająca standardy przyjazna infrastruktura przyszkolna, która podniesie poziom wychowania fizycznego realizowany przez szkołę i ogólnodostępna, która pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego, zarówno przez uczniów, jak i młodzież, rodziny z młodszymi dziećmi oraz innych mieszkańców.

W ramach ogłoszonego przez Województwo Małopolskie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” Gmina Mogilany złożyła wniosek obejmujący modernizacje tego obiektu sportowego. Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano dotację w wysokości 124 660 zł, całkowity koszt inwestycji to ponad 400 000 zł.

 

mirs buków

USPRAWNIAMY I BUDUJEMY ODPORNOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILANY

W ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona!” Województwo Małopolskie wyróżniło 10 gmin, przekazując środki finansowe w kwocie do 50 000 zł. Gminy, wśród nich Mogilany, mogą przeznaczyć pieniądze na sfinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia. Na dzień rozstrzygnięcia tj. 15 września 2021 r. nasza gmina zajęła 9 miejsce w Małopolsce wśród gmin z najwyższym poziomem szczepień przeciwko COVID-19, z wynikiem 55,9%.
W ramach dotacji realizujemy w Mogilanach zadanie z zakresu rehabilitacji, tak ważnej dla profilaktyki i budowania odporności, ale także w rekonwalescencji po chorobie. Wniosek o dotację objął środki na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Pracowni fizjoterapii, działającej w ramach SPZOZ w Mogilanach.
 
naklejka

Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia mobilności

logotyp

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

"Pokonujemy bariery - zapewnienie w Gminie Mogilany transportu dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych z ograniczoną mobilnością ruchową"

Całkowita wartość projektu: 279 433,44 złotych

Dofinansowanie: 279 433,44 złotych

W tym wkład Funduszy Europejskich: 235 506,50 zł

Realizacja projektu oparta jest o Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Główny cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu.

Realizowane przedsięwzięcie ma przyczynić się do minimalizacji ryzyka wykluczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami z życia społeczno-zawodowego poprzez zapewnienie transportu pojazdem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach inwalidzkich do miejsc kultu, kultury, rehabilitacji, rekreacji. Dostosowany bus ma pełnić funkcję taksówki społecznej, którą osoba starsza i/lub niepełnosprawna z ograniczoną mobilnością będzie mogła zamówić, według indywidualnych potrzeb. Samochód będzie dostępny dla osób przebywających i zameldowanych w Gminie Mogilny. Usługa świadczona będzie nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu, w godzinach określonych w regulaminie. 

Załączniki do pobrania:

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Mogilany

OŚWIADCZENIE o spełnieniu kryteriów korzystania z usługi transportowej door-to-door

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportową door-to-door

Formularz skargi/reklamacji

Ankieta satysfakcji użytkownika usługi doo-to-door

Aktualny harmonogram wsparcia - wersja pdf 

wypelniony z kwotami PFRON plakat grantobiorca 1ok 1

 

Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej we Włosani

Miejscowość Włosań, mimo że liczna (zamieszkuje ją ok. 1450 osób), nie posiada na swoim terenie ani klubu sportowego, ani piłkarskiego. Istnieje silna potrzebna stworzenia miejsca spełniającego standardy przyjaznej infrastruktury przyszkolnej, która podniesie poziom wychowania fizycznego i możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, zarówno przez uczniów i młodzież, jak również rodziny z młodszymi dziećmi.

Stan boiska zlokalizowanego bezpośrednio przy szkole podstawowej pod względem technicznym i funkcjonalnym pozostawia wiele do życzenia. W ramach ogłoszonego przez Województwo Małopolskie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” Gmina Mogilany złożyła wniosek obejmujący modernizacje tego obiektu sportowego.

Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano dotację w wysokości 152 300 zł.

 

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

 

małe logo ok

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

7 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na cele inwestycyjne w wysokości 1 703 835 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowiącego część Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zasilanego z budżetu państwa. Mają one pozwolić samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków, które powstały w wyniku epidemii koronawirusa. Pieniądze zostały przekazane na wniosek gminy złożony do Wojewody Małopolskiego na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach”.

Gmina Mogilany już wcześniej wnioskowała o te środki z rezerwy budżetu państwa. Niestety, z uwagi na wprowadzenie obostrzeń epidemiologicznych w Polsce procedura rozpatrzenia wniosku została wstrzymana. Tym bardziej cieszymy się, że pojawiły się środki, które pozwoliły sfinansować to pilne zadanie.

 

 mała tablica

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: